Zatrzymanie i areszt – Gdańsk

Kontakt z obrońcą w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania jest konieczna dla podjęcia prawidłowego przebiegu postępowania. Zatrzymanie – jest to środek przymusu w postaci pozbawienia wolności, jaki ma prawo zastosować Policja lub inne uprawnione organy ścigania (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz inne) wobec osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo i jednocześnie zachodzi obawa, że ukryje się lub zatrze ślady przestępstwa. Nasz zespół zdając sobie sprawę ze znaczenia upływającego czasu podejmuje konkretne działania zmierzające do odzyskania przez klienta wolności i przy zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych (np. dozór policji, zakaz zbliżania się, zakaz opuszczania kraju, poręczenie itp.) umożliwić mu obronę z wolnej stopy. Zgodnie z Konstytucją RP i kodeksem postępowania karnego, zatrzymany powinien być niezwłocznie i w zrozumiały dla niego sposób poinformowany o przyczynach zatrzymania (z którego należy sporządzić protokół) oraz o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy medycznej, a także o prawach wniesienia zażalenia do sądu.

Zatrzymany powinien być zwolniony niezwłocznie po ustaleniu przyczyn zatrzymania, maksymalnie po upływie 48 godzin. W wypadku wystąpienia przez prokuratora do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymany musi być doprowadzony przed oblicze sądu. Sąd ma 24 godziny na wydanie postanowienia w przedmiocie zastosowania lub odmowy tymczasowego aresztowania. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne. Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego – nasi adwokaci podejmują najwyższe starania w celu zapewnienia prawa do obrony naszego klienta.